Now showing items 1-1 of 1

    • Martensitik faz dönüşümler için mikromekanik temelli bir model 

      Günel, İlkay (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-11-07)
      Martensitik faz dönü³ümleri ³ekil haf zal ala³ mlar n ana deformasyon mekanizmas n olu³turan, çeli§in mekanik özelliklerinin belirlenmesinde çok büyük önemi olan kat -kat faz dönü³ümleridir. Bu dönü³ümlerin olu³umu ...