Institutional Repository

Geleneksel Kamu Hukuku Sistematiğinde Kamu Özel İşbirliğine Eleştirel Bir Bakış:6428 Sayılı Kanun Ve Yasal Yapılanma Ve Uygulama İçin Öneriler

Show simple item record

dc.contributor.author Yalçın, Fatma Ceren
dc.date.accessioned 2019-06-26T07:45:18Z
dc.date.available 2019-06-26T07:45:18Z
dc.date.issued 2016-09
dc.identifier.citation Yalçın, F. C. (2016). Geleneksel kamu hukuku sistematiğinde kamu özel işbirliğine eleştirel bir bakış: 6428 sayılı kanun ve yasal yapılanma ve uygulama için öneriler.
dc.identifier.issn 1303-5495
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11467/1585
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/1369
dc.description.abstract Uluslararası örgütler ve küresel piyasa ekonomisinin devlet iktidarını sınırlandıran faaliyetleri neticesinde kamu hukukunun işlev kaybına uğradığı ve geleneksel kamu hukuku kalıplarının sermaye odaklı bir bakış açısıyla yalnızlaştırıldığı kamu özel işbirliği eleştirilerinin temelini oluşturmaktadır. Kamu özel işbirliğinin alternatifsiz bir model olarak savunulması bu eleştirilerin dozunu arttırmaktadır. Özgürlük ve demokratik işleyişi salt özel sektör lehine güçlendiren bu yaklaşım kamu özel işbirliğinin tarafları arasındaki asimetriyi derinleştirecektir. Bu durum bireylerin yatırımlara ve nihayet sisteme mesafeyle bakmalarına neden olacaktır. Bireylerde ve kurumlarda oluşacak güvensizlik duygusunun sistem krizine ve toplumsal değerlerde çözülmeye yol açması kaçınılmazdır. Bu makalede, Türkiye’de kamu otoritesinin 6428 sayılı Kanun temelinde sahip olduğu yetkileri kullanırken geleneksel kamu hukuku ilkelerini gözeten bir yaklaşımla hareket etmesinin önemi, eleştirel bir bakış açısıyla ve yasal yapılanma ve uygulama için geliştirilen öneriler ile nesnel bir çerçevede incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The argument that public law lost some of its function as a result of activities carried out by international organizations and global market economy that restrict state power and traditional public law patterns are alienated by a capital-focused point of view constitutes the basis of public private partnership critics. The fact that public private partnership is presented as a model with no alternatives escalates the criticisms. An approach that empowers freedom and democratic functioning solely in favour of private sector will deepen the asymmetry. This causes individuals to distance themselves from both investments and eventually the system. The lack of trust in institutions and individuals will cause systematic crisis and damage of social values. This paper handles the significance of upholding the principles of traditional public law by public authority in Turkey in accordance with Act No. 6428 while exercising its powers with a critical point of view and in an objective framework with recommendations developed for legal structuring and implementation. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Kamu özel işbirliği tr_TR
dc.subject Geleneksel kamu hukuku tr_TR
dc.subject 6428 Sayılı Kanun tr_TR
dc.subject Public private cooperation en_US
dc.subject Traditional public law en_US
dc.subject Act No. 6428 en_US
dc.title Geleneksel Kamu Hukuku Sistematiğinde Kamu Özel İşbirliğine Eleştirel Bir Bakış:6428 Sayılı Kanun Ve Yasal Yapılanma Ve Uygulama İçin Öneriler tr_TR
dc.title A critical view on public private partnership in traditıonal public law system: act no 6428 and recommendations on legal structuring en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal İstanbul Ticaret Üniversitesi SBG Hukuk Sayısı tr_TR
dc.contributor.department TOBB ETÜ, Hukuk Fakültesi tr_TR
dc.contributor.department TOBB ETU, Faculty of Law en_US
dc.identifier.volume 15
dc.identifier.issue 30
dc.identifier.startpage 163
dc.identifier.endpage 190
dc.contributor.tobbetuauthor Yalçın, Fatma Ceren
dc.relation.publicationcategory Makale - Ulusal Editör Denetimli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.identifier.TRDizin http://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNNU1qYzJOZz09


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record