Show simple item record

Norm conflicts in procedural Tax Law

dc.contributor.authorCanyaş, Oytun
dc.date.accessioned2019-06-26T07:45:19Z
dc.date.available2019-06-26T07:45:19Z
dc.date.issued2013-10
dc.identifier.citationCanyaş, O. (2013). Vergi Yargılaması Hukukunda Norm Çatışması. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(2), 127–152.
dc.identifier.issn2146-1708
dc.identifier.urihttp://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C3S2makale8.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/1381
dc.description.abstractHukuk teorisinde norm çatışması, yoğun olarak incelenmiş bir konudur. Bu çerçevede KELSEN, ROSS, RAZ, DWORKIN, MUNZER, ELHAG/BREUKER/BROUWER ve PECZENIK gibi yazarlar, norm çatışmalarının saptanması ve sınıflandırılması konusunda çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Söz konusu görüşler, çatışma sorununu ya muğlak sınıflandırmalarla incelemekte ya da deontik mantık gibi spesifik bir mantık türüne indirgemektedir. Bu nedenle, vergi yargılaması normları arasındaki çatışmaların analizinde bu yaklaşımlardan herhangi biri tercih edilmemiştir. Bunun yerine norm çatışmasının saptanması için ölçüt önerilmiş ve bu ölçütten hareketle de yeni bir sınıflandırma yapılmıştır. Bu bağlamda norm çatışması, bir normun uygulanmasının diğer bir normu ihlal etmesi olarak tanımlanmış ve uygulanan iki bağımsız normun davranış koşullarının aynı olup olmamasını esas alan bir sınıflandırma ortaya konmuştur. Davranış koşulları aynı olan iki norm arasındaki çatışma mantıki çatışmadır. Mantıki çatışmalar da hukuki sonuç unsuru ile diğer koşullar arasındaki farlılıklardan hareketle tam ve kısmi norm çatışmaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Davranış koşulları farklı iki norm arasındaki çatışma ise “gerçek çatışma”dır. Vergi yargılaması normları, İdari Yargılama Usul Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun gibi pek çok yasada yer almaktadır. Çalışmada, vergi yargılaması normları arasındaki çatışmalar, “kısmi norm çatışması” olarak nitelendirilmiştir. Bu bağlamda anılan normlar arasındaki çatışmaların büyük kısmı, İYUK m.2/1-a’da öngörülen bağımsız normun “diğer koşulları” arasındaki uyumsuzluklardan kaynaklanmaktadır. Vergi yargılaması normları arasında gerçek çatışma haline ise rastlanılmamıştır.tr_TR
dc.description.abstractNorm conflicts in legal theory is a subject which has been intensively studied. In this regard, authors like KELSEN, ROSS, RAZ, DWORKIN, MUNZER, ELHAG/BREUKER/BROUWER and PECZENIK have asserted different ideas on determination and classification of norm conflicts. The aforementioned ideas scrutinize the conflict problem by abstract classifications or abbreviate it to a specific logic like the deontic logic. Therefore, none of these approaches has been preferred in analyzing the conflict between the tax norms. Instead of this, a new criterion has been sug- gested for the determination of norm conflict and a new classification has been made pursuant to this new criterion. In this regard, norm conflict has been described as to mean where the application of a norm violates an- other norm and a classification which is based on the similarities between the circumstances of two independ- ent applicable rules has been revealed. A conflict between the two norms of which behavioral circumstances are the same is a logical conflict. Logical conflicts are separated into two as total and partial norm conflicts basing upon the differences between the legal consequence element and the other circumstances. A conflict between the two norms which have different behavioral circumstances is a “real conflict”. Procedural tax norms take part in many codes like the Administrative Procedural Law and Procedural Administrative Tax Law and the Law on the Collection Procedure of Public Claims. In this study, the conflicts between the procedural tax norms have been qualified as “partial norm conflicts”. In this regard, many of the conflicts between the aforementioned norms have its source from the incompatibilities between the “other circumstances” of the independent norm in art. 2/1-a of Administrative Procedural Law. A real conflict between the procedural tax norms has not been encountered.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHacettepe Üniversitesi Hukuk
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectNorm Çatışmasıtr_TR
dc.subjectkısmi norm çatışmasıtr_TR
dc.subjecttam norm çatışmasıtr_TR
dc.subjectvergi yargılaması normutr_TR
dc.subjectdeontik mantıktr_TR
dc.subjectNorm conflictsen_US
dc.subjectpartial norm conflictsen_US
dc.subjecttotal norm conflictsen_US
dc.subjectprocedural tax normsen_US
dc.subjectdeontic logicen_US
dc.titleVergi Yargılaması Hukukunda Norm Çatışmasıtr_TR
dc.titleNorm conflicts in procedural Tax Lawen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHacettepe Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Hukuk Fakültesitr_TR
dc.contributor.departmentTOBB ETU, Faculty of Lawen_US
dc.identifier.volume3
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage127
dc.identifier.endpage152
dc.contributor.tobbetuauthorCanyaş, Oytun
dc.contributor.YOKid114903
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.identifier.TRDizinhttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZd05qWTBOQT09


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record