Institutional Repository

The Formation of a Counter Public through Women’s Press in the Late Ottoman Empire

Show simple item record

dc.contributor.author Atamaz, Serpil
dc.date.accessioned 2019-07-08T13:28:46Z
dc.date.available 2019-07-08T13:28:46Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1303-7900
dc.identifier.uri http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/23/2070/21473.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/1769
dc.description.abstract Since the mid-nineteenth century the printed press had become a platform for Ottoman men to discuss their plans to build the “ideal society”, which entailed creating the “ideal woman,” since women constituted half the population and raised the new generations. The male intellectuals and bureaucrats had argued, for decades in the pages of newspapers, about what women’s status and roles in family and in society should be. However, the male monopoly on the “woman question” in the public discourse came to an end with the 1908 Revolution, as educated, uppermiddle and middle class Ottoman women in urban areas created their own, independent, and free press. In this article, through an extensive study of their writings from the post-revolutionary period, I will explore how women developed an alternative discourse on “the woman question” by formulating a new language based on equality, and constituted a counter-public by propagating their ideas to tens of thousands of people as well as mobilizing public opinion to improve women’s lives and rights. en_US
dc.description.abstract 19.yy’ın ortalarından itibaren basın eğitimli Osmanlı erkekleri için “ideal toplumu” yaratma konusundaki planlarını tartışmak için önemli bir platform haline gelmişti ki “ideal kadını” yaratmak da bunun bir parçasıydı. Ne de olsa kadınlar nüfusun yarısını oluşturuyordu ve yeni nesilleri yetiştiren onlardı. Osmanlı aydınları ve bürokratları yıllarca gazete sayfalarında kadının aile ve toplum içindeki yerinin ve rolünün ne olması gerektiğini tartıştı. Ancak 1908 Devrimi sonrası eğitimli, üst-orta ve orta sınıf şehirli kadınların kendi, bağımsız ve özgür basınlarını yaratmasıyla erkeklerin “kadın sorunu” üzerindeki tekeli sona ermiş oldu. Bu makalede, devrim sonrası yazıları incelenerek, kadınların “kadın sorunu” üzerine eşitliğe dayalı yeni bir dil yoluyla geliştirdiği alternatif söylem ele alınacak; düşüncelerini binlerce kişiye yayarak ve kamuoyunu kadınların haklarını ve hayatlarını iyileştirme yönünde etkileyerek nasıl muhalif bir kamusal alan yarattıkları tartışılacaktır. tr_TR
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Women's press en_US
dc.subject Ottoman women en_US
dc.subject 1908 Revolution en_US
dc.subject Ottoman public sphere en_US
dc.subject women's rights en_US
dc.subject Kadın gazeteleri tr_TR
dc.subject Osmanlı kadınları tr_TR
dc.subject 1908 devrimi tr_TR
dc.subject Osmanlı kamuoyu tr_TR
dc.subject kadın hakları tr_TR
dc.title The Formation of a Counter Public through Women’s Press in the Late Ottoman Empire en_US
dc.title.alternative Geç Osmanlı İmparatorluğu’da Kadın Gazeteleri Aracılığıyla Muhalif Kamuoyunun Kuruluşu tr_TR
dc.type article en_US
dc.relation.journal İletişim Araştırmaları Dergisi tr_TR
dc.contributor.department TOBB ETU, Faculty of Science and Literature, Department of History en_US
dc.contributor.department TOBB ETÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü tr_TR
dc.identifier.volume 12
dc.identifier.issue 2
dc.identifier.startpage 41
dc.identifier.endpage 72
dc.contributor.tobbetuauthor Atamaz-Topçu, Serpil
dc.contributor.YOKid 27442
dc.relation.publicationcategory Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record