Now showing items 21-40 of 157

  • Rekabetçi cihatçılık : Cihatçı de-facto devletlere yeni bir teorik yaklaşım 

   Yağış, Mehmet Yavuz (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2015)
   Dünya siyaseti, cihatçı de facto devlet adında içinde nevi şahsına münhasır özellikler barındıran yeni bir siyasi birim ile tanıştı. Çokça karşılaşılmayan karakteristiği ve meşruiyet eksiğinden dolayı bu realiteyi tanımlarla ...
  • Önde gelen şirket değerleme yöntemleri kapsamında banka değerlemesi : Tekstilbank örneği 

   Güleç, Murat (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2015)
   Bu tez çalışması BIST endekslerinde işlem gören bankaların cari piyasa değerlerinin, finansal tabloları yardımıyla hesaplanan firma değerlerini gerçek anlamda yansıtıp yansıtmadıklarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu ...
  • Finansal krizlerle mücadelede Basel III ile getirilen döngüsel sermaye tamponunun çalıştırılma esas ve usulleri 

   Altuntaş, Mümine Kübra (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2015)
   Bankacılık sektörü sistemik riske maruz bir sektör olduğu için sıkı takip edilmesi, düzenlenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. Bankacılık sektörüne yönelik düzenlemelerin en önemlilerinden birisi olan Basel Standartları'nın ...
  • 2010-2014 yılları arasında halka arz edilen hisselerin kısa dönem performansları 

   Yazaroğlu, Bilal (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2015)
   Bu çalışmanın temel amacı güncel veri seti olan 2010-2014 yılları arasında halka arz edilen şirket paylarının ilk otuz günlük fiyat performanslarını yıllara, halka arzı yapılan payların işlem gördüğü pazarlara, halka arz ...
  • Türkiye biyodizel piyasası incelenmesi, düzenlenmesi ve 2020 projeksiyonu 

   Akman, Semih (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2015)
   Dünyada hızlı nüfus artışı ve sanayileşme sonucu insanların yaşamını sürdürebilmesi için önemli bir girdi olan enerjiye ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Neredeyse bütün ülkelerin enerji sorunları ile karşılaştığı günümüzde, ...
  • BEEPS 2012-2014 dönemi araştırmasına ait veriler çerçevesinde şirketlerin inovasyon yapmalarını etkileyen faktörler 

   Uçar, Yasemin Şükran (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2015)
   Bu çalışmada, günümüzde şirket ve devletler nezdinde her geçen gün daha fazla önem kazanan inovasyon kavramı çerçevesinde, özel şirketleri yenilik yapmaya sevkeden faktörler incelenmektedir. Bu bağlamda, Dünya Bankası ile ...
  • Türkiye'nin enerji ithalatı ve cari açık sorunu 

   Demir, Reyhan (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2015)
   Ekonomik büyüme ve kalkınma konusunda önemli hedefleri olan Türkiye, enerji ihtiyacının yaklaşık %75'ini ithalatla karşılamaktadır. Enerjide dışa bağımlılık, dış ticaret dengesini bozmakta, dolayısıyla da cari açık düzeyini ...
  • Regional inequalities and economic convergence in Turkey 

   Kındap, Ahmet (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü İktisat Bölümü, 2016)
   Doğu ve batı bölgeleri arasındaki ciddi düzeydeki bölgesel gelişmişlik farkları politikacıların ve devletin bölgesel gelişme politikalarının temel ilgi alanı ola gelmiştir. Türkiye bu gelişmişlik farklarını azaltmak için ...
  • Sürdürülebilirlik için enerji ve karbon emisyon performansının değerlendirilmesi 

   Keserci, Ebru (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Enerji ve çevresel verimlilik kavramları üretim süreci esnasında çok az ya da hiç kirlilik açığa çıkmamasını sağlayarak verimliliği yeniden tanımlar ve sürdürülebilir bir geleceğe erişimi sağlar. Konuyla ilgili literatür ...
  • Göreli yoksunluğun sigara kullanımı üzerindeki etkisi 

   Yiğit, Yenal Can (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Bu tez çalışmasında bireyler arasındaki göreli yoksunluk ile sigara içme alışkanlıkları arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu tez çalışmasında göreli yoksunluk, bireyleri farklı referans grupları içine alarak hem bireyler ...
  • Türkiye'de bölgesel eşitsizlikler ve ekonomik yakınsama 

   Kındap, Ahmet (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Doğu ve batı bölgeleri arasındaki ciddi düzeydeki bölgesel gelişmişlik farkları politikacıların ve devletin bölgesel gelişme politikalarının temel ilgi alanı ola gelmiştir. Türkiye bu gelişmişlik farklarını azaltmak için ...
  • Merkez bankalarının sıfır alt çizgisinde federal reserve tepkileri 

   Güner, Ümit (TOBB ETÜ Fen Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science, 2016)
   Bu çalışma; merkez bankalarının tepki fonksiyonlarında federal reserve e ne ağırlıkta yer verdiklerinin ve bu tepkinin 2008 finansal kriziyle ne ölçüde değiştiğini tespit etmeyi amaıyla 25 farklı ekonomi üzerinde ...
  • Oyun mekanları tasarım ölçütlerinin yapılandırılmış çevre bağlamında değerlendirilmesi 

   Kök, Tuğçe (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Çocuklar gerçek deneyimleri; çevrelerini, nesneleri ve fikirlerin birbiriyle nasıl ilişkilendirildiğini keşfederek kazanırlar. Çocuk mekânları, çocukların bu deneyimleri kazanmalarında etkin bir yere sahiptir. Bu mekânların ...
  • Pozitif tasarım ölçütlerinin aydınlatma ürünleri ve mekan ilişkisi bağlamında araştırılması 

   Atav, Pelin (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Kullanıcıların duygularına, ihtiyaçlarına ve beklentilerine önem verilmesi ve onları mutlu eden ürünlerin tasarlanması, son yıllarda tasarımın en önemli hedeflerinden biri haline gelmiştir. Buna bağlı olarak sürdürülen ...
  • Reconciling energy and carbon emission performance for sustainability 

   Keserci, Ebru Taştan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2016)
   Enerji ve çevresel verimlilik kavramları üretim süreci esnasında çok az ya da hiç kirlilik açığa çıkmamasını sağlayarak verimliliği yeniden tanımlar ve sürdürülebilir bir geleceğe erişimi sağlar. Konuyla ilgili literatür ...
  • Olasılık oylama modeli ile vergi kaçırmanın politik ekonomisi 

   Dinçsoy, Fatih (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Bu çalışma, vergi kaçırmanın hangi koşullar altında bir politik dengenin neticesi olduğunu, siyasi rekabetin teorik bir modelini kullanarak açıklamaktadır. Modelde, seçmenler iki gelir sınıfından birine aittir. Bir gelir ...
  • Alman dış politika kimliği ve güç kullanımı (1949-2016) : Süreklilik ve değişim dinamiklerinin analizi 

   Mazlum, Mahmut (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Bu çalışmada Almanya'nın 1949'dan günümüze, uluslararası çatışmalarda izlediği politikalar ele alınmaktadır. Tezin amacı, Almanya'nın II. Dünya Savaşı sonrası geliştirdiği, güç kullanımına karşı mesafeli ve değer bazlı dış ...
  • Türkiye için bölgesel reel efektif döviz kurları ve ihracat ilişkisi 

   Kocakale, Yahya (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Bu tezde Türkiye için hesaplanan bölgesel reel efektif döviz kurları ile ihracat performansı arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. 2003 Mart - 2015 Aralık dönemi (çeyreklik) tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ...
  • Tahvil ağırlıklı portföyün hisse senedi ağırlıklı portföye göre daha yüksek performans göstermesi üzerine bir yaklaşım 

   Temuçin, Naz (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Bu tezin konusu, finans piyasalarında ve literatüründe bulunmayan, tahvil ağırlıklı portföyün hisse senedi ağırlıklı portföye göre daha yüksek getiri sağlarken riskinin de daha düşük olabileceğini öne sürerek yatırımcılara ...
  • Mizah unsuru içeren ürünlerin tüketilmesindeki motivasyonlar : keşifsel bir çalışma 

   Öztürk, Esra (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Bu çalışmada mizah, geçmiş pazarlama araştırmalarının aksine tutundurmada kullanılan bir araç olarak değil tüketimin ana unsuru olarak ele alınmış ve mizah unsuru içeren mal ve hizmetlerin tüketilme motivasyonları ...