Now showing items 1-20 of 61

  • Şirket tahvillerinin çoklu diskriminant analizi, sıralı logit ve sıralı probit modelleriyle derecelendirilmesi 

   Körs, Murat (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Ekonomilerin küreselleşmesi ve liberalizasyonu sermaye piyasalarının hacminin genişlemesini tetiklemektedir. Bu gelişmelere paralel olarak, sermaye piyasasının önemli araçlarından olan şirket tahvillerinin kullanımı ...
  • Türkiye'de emeklilik yatırım fonlarının yönetimi 

   Onar, Ayşe Gamze (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Sosyal güvenlik sorunu, özellikle son yıllarda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin başlıca problemi haline gelmiştir. Ülkemizde de sistemin mevcut yapısı ve işleyişi ile ilgili kaygılar olmasına karşın, 4632 ...
  • Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski modellemesi ve stres testi analizi 

   Yüksel, Özlem (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Bu tez çalışması, küreselleşen finansal piyasaların etkisiyle önemi daha iyi kavranan bankacılık sektörünün en önemli riski olan kredi riskini esas alarak, Türk bankacılık sektörü için makroekonomik değişkenlere dayalı, ...
  • Ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde kullanılabilecek ipotekli konut kredileri 

   Baysal, Beyza (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
   Tüm dünyada sürekli artan talebin karşılanamamasından dolayı artış gösteren konut finansman sorunu bu çalışmada incelenmiştir. İlk olarak konut sorununun ayrıntılı olarak ele alındığı çalışmada dünyada ve Türkiye'deki konut ...
  • Borsa İstanbul'da işlem gören firmaların türev araç kullanımını etkileyen faktörler 

   Doğan, Zeynep (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2013)
   Bu çalışmada Türkiyedeki firmaların türev araç kullanımını etkileyen faktörler incelenmiştir. Borsa İstanbul?da işlem gören ve finansal olmayan 150 firmanın 2011 ve 2012 yılı verileri kullanılarak, firmaların türev araç ...
  • Dolar-TL opsiyonlarında zımni volatilite ve tarihsel volatilite arasındaki ilişki 

   Satış, Bengü (2011)
   Küreselleşen finans piyasalarının etkisiyle önemi daha iyi anlaşılan vadeli işlemler piyasalarını, türev ürünleri özellikle ülkemizde yakın zamanda işlem görmesi planlanan opsiyon sözleşmeleri hakkında bilgi vermeyi ve ...
  • Örgütlerde yaşanan romantik ilişkiler: Örgütsel davranışlar üzerindeki etkisine yönelik algılar üzerine bir araştırma 

   Uzun, Seda Gülben (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu tez çalışması, işyerinde yaşanan romantik ilişkiler sonucunda ortaya çıkan davranış değişikliklerine yönelik algıları araştırmaktadır. Değişikliği incelenen davranışlar iş performansı, iş doyumu, motivasyon ve örgütsel ...
  • Borsa İstanbul kurumsal yönetim endeksinde yer alan firmaların kurumsal yönetim derecelendirme notunun marka değeri üzerindeki etkisinin analizi 

   Karslıoğlu, Ozan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu tez çalışması Türkiye'de Ağustos 2007'den bu güne hesaplanmakta olan BİST Kurumsal Yönetim endeksine dâhil şirketlerin kurumsal yönetim performanslarının marka değerleri üzerinde etkisinin olup olmadığını incelemek ...
  • Aktivist strateji ile hareket eden serbest yatırım fonlarının getirileri 

   Ünal, Serkan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmada aktivist serbest yatırım fonlarının işlemleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında tespit edilen serbest yatırım fonlarına ait 1634 adet 13D formu ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu (SEC) web sitesinden ...
  • Hekim-hasta ilişkisinde olumlu ve olumsuz duyguların tüketici davranışı çerçevesinde incelenmesi 

   Pak, Halil (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışmanın amacı hekimin hastaya sergilemiş olduğu olumlu duyguların hastanın hekime hissettiği olumsuz duyguları ve hekimden memnuniyetini hangi yönde etkilediğini araştırmaktır. Kuramsal tartışmalar incelendiğinde, ...
  • Kadınların gözünden kadın istihdamı meselesi 

   Doğan, Esra (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2014)
   Bu çalışma; kentlerde yaşayan eğitimsiz kadınların istihdamının önündeki engellerin kadınların gözünden keşfedilmesini ve bu yolla, aktif işgücü politikalarının ve sosyal yardımların hedef kitlenin emek arzı davranışı ...
  • Türkiye için bölgesel reel efektif döviz kurları ve ihracat ilişkisi 

   Kocakale, Yahya (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Bu tezde Türkiye için hesaplanan bölgesel reel efektif döviz kurları ile ihracat performansı arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. 2003 Mart - 2015 Aralık dönemi (çeyreklik) tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ...
  • Örgütte ayrımcılık ile doyumsuzluğa verilen tepkiler arasındaki ilişkiler : Genç beyaz yakalılar odağında bir araştırma 

   Boy, Leyla (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Çalışanlar, işyerlerinde insan kaynakları uygulamaları süreçlerinde, birtakım ölçütler bakımından ayrımcılık uygulamalarına bizzat maruz kalabilmekte ya da ayrımcılık uygulamalarının örneklerini gözlemleyebilmektedirler. ...
  • Pazarlama Performansının Ölçümlenmesine Yönelik Metod Geliştirilmesi 

   Kiper, Anıl Emre (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
   Bu çalışmada pazarlama performans ölçümü, geçmiş çalışmaların aksine belirlenen organizasyonlardaki çalışanların gözünden değil tüketicilerin gözünden ele alınmış ve incelenmiştir. Araştırma kapsamında nitel araştırma ...
  • Türkiye için kısa vadeli elektrik enerjisi talep tahmini 

   Tutu, Behzat Ecem (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
   Bu çalışmada, Türkiye elektrik talebini etkileyen faktörler belirlenmiş ve elektrik talebini öngören ekonometrik bir model geliştirilmiştir. Yapılan literatür araştırması ve korelasyon testleri sonucunda sıcaklık, nem, ...
  • TCMB'nin makro ihtiyati politikalarının Türk bankacılık sektörüne etkisi 

   Aygör, Pürlen (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu çalışma 2008 küresel finans krizi sonrası TCMB'nin uyguladığı makro ihtiyati politikaların Türk bankacılık sektörünü nasıl etkilediğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada en küçük kareler yöntemi kullanılarak ...
  • Terör olaylarının ülke CDS primlerine ve hisse senedi piyasalarına etkisi : Avrupa bölgesi ve Türkiye özelinde 

   Demirhan, Ecem (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Çalışmanın amacı terör olaylarının, özellikle İslami kökenli terör olaylarının, finansal piyasalara etkisini ülke CDS primleri ve hisse senedi piyasaları özelinde incelemektir. Bu etki Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, ...
  • Dinamik talep modellemesi ile fiyat manipülasyonlarının saat kırılımında karlılığa etkisi 

   Bağcı, Zeliha (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Türkiye'de havacılık sektörü günden güne gelişmekte ve rekabetçi hale gelmektedir. Son günlerde internet üzerinden alışverişin müşteriler açısından tercih edilir ve erişilebilir hale gelmesi ile online satış kanalı, ...
  • Yeni açılan küçük ölçekli bir konaklama işletmesine gelir yönetimi uygulaması 

   Çabuk Ercan, Hande (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Günümüz piyasası ve rekabet koşullarında birçok işletme, gelirlerini ve karlılıklarını maksimize edebilmek için gelir yönetimi uygulamaktadır. Özellikle sabit kapasiteye ve esnek talebe sahip olan hizmet sektöründeki ...
  • Rezerv biriktirme ve Uluslararası para sistemine yönelik beklentiler 

   Gönülalçak, Muhammed Hadi (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Finansal serbestleşme ile birlikte artan belirsizlik ve yaşanan krizlerin yanı sıra son dönemde küresel ekonomide ortaya çıkan cari dengesizlikler beklenmedik rezerv artışlarına neden olmuştur. Diğer yandan rezerv varlıklardaki ...