Now showing items 22-41 of 53

  • Kurumsalcı perspektiften kurumlar, siyasal rejim tipleri ve ekonomik kalkınma ilişkisi 

   Şen, Ömer Faruk (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
   Bu çalışmada kurumlar, siyasal rejim tipleri ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişki incelenmektedir. Söz konusu ilişkinin varlığı, belirlenim yönü, nedensellik derecesi ve ampirik boyutları literatürde kapsamlı bir şekilde ...
  • Kusurlu demokrasilerde korku ve dış politika ilişkisi 

   Pehlivanlı, Çağrı (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu çalışmada kusurlu demokrasilerde korku ile dış politika tercihleri arasındaki ilişkiye odaklanılmaktadır. Çalışmadaki ana du?şu?nce, liberal demokrasilerden farklı olarak, kusurlu demokrasilerin u?lkedeki ekonomik refahın ...
  • Kuzey Kore ulusal kimliğinin ve totaliter rejiminin milliyetçilik üzerinden yeniden üretimi 

   Sevinir, Emre Deniz (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Kore, ikiye bölünmüştür. Kuzey Kore'nin hem iç hem de dış politikası uluslararası toplumun önemli bir kısmı tarafından tehdit olarak algılanmıştır. Ayrıca Kuzey Kore'de siyasal otorite, ...
  • Küresel Güney'de Sosyal Politikalar ve Sınırları : Brezilya'da Bolsa Familia Örneği 

   Çoban, Hazal Melike (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
   Bu çalışmanın amacı, 2008 krizi sonrası alternatif ekonomi politikaları bütünü olarak sunulan Post-neoliberal yaklaşım kapsamında teşvik edilen sosyal politikaların yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmadaki etkilerini tartışmaktır. ...
  • Merkezi otoritenin zayıfladığı ortamlarda kimlik gruplarınınortaya çıkması, birbirleri ve merkezi otoriteyle ilişkileri 

   Özdemiroğlu, Cihad (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   Bu tezin amacı, ulus devlet sistemi içerisinde yaşanan problemler neticesinde bölünmüş toplumlarda aktörlerin davranışlarını uluslararası ilişkilerdeki denge kavramıyla incelemektir.Vestfalya Barış anlaşması sonrası ulus ...
  • Mısır'ın eski praetoryan yeni hükümdarları: Sivil asker ilişkileri bağlamında 1952 ve 2013 askeri müdahaleleri 

   Türker, Sedat (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
   Yaklaşık bin yıldır askeri yönetimlerin hakimiyetinde varlığını sürdüren Mısır 21. yüzyıla gelindiğinde de bu kaderinden kaçamamıştır. 2011 sonrasındaki bir yıllık kısa bir süre dışında herhangi demokratik bir politik yaşam ...
  • A neoclassical realist explanation of over-commitment:The case of American Foreign Policy toward Iraq after 9/11 

   Demirdüzen, Sinan (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   Son 30 yıllık süreç neoklasik realizmin dış politika analizi noktasındaki açıklayıcı gücünü göstermiştir. Neoklasik realist aşırı angajman teorisi, iç politik faktörlerin dış politika elitlerinin sadece sistemsel baskılara ...
  • PKK'nın diasporayı şekillendirme stratejisi : Belçika örneği 

   Tetik, Ümit (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu tez PKK'nın diaspora stratejisini açıklamayı amaçlamaktadır. PKK'nın AB ülkelerindeki Kürt diasporasına yönelik stratejisini anlamak için Belçika örnek olarak seçilmiş ve iki soruya cevap aranmıştır. İlk olarak PKK'nın ...
  • Rekabetçi cihatçılık : Cihatçı de-facto devletlere yeni bir teorik yaklaşım 

   Yağış, Mehmet Yavuz (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2015)
   Dünya siyaseti, cihatçı de facto devlet adında içinde nevi şahsına münhasır özellikler barındıran yeni bir siyasi birim ile tanıştı. Çokça karşılaşılmayan karakteristiği ve meşruiyet eksiğinden dolayı bu realiteyi tanımlarla ...
  • Rusya federasyonu'nun güvenlik anlayışının neorealist perspektiften analizi 

   Necefoğlu, Ali (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
   Bu tezin yazılmasının nedeni, Rusya Federasyonu'nun 2000'li yıllardan itibaren uygulamaya koyduğu saldırgan dış politikasını, devleti temel aktör olarak gören ve uluslararası sistemin yapısını dikkate alan neorealist teori ...
  • Silahlı insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirilen ulus-aşırı silahlı çatışmalarda devletin hukuki sorumluluğu 

   Özkaya, Olcay (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu tezde, ulus-aşırı silahlı çatışmalar sırasında bir devletin Silahlı İnsansız Hava Araçlarını kullanarak kendi ülke sınırları dışında gerçekleştirdiği operasyonlar nedeniyle hukuki sorumluluğu konusu incelenmiştir. Bu ...
  • Soğuk savaş döneminde Türkiye'deki siyasal İslamcılık hareketinin dış politika söylemlerinin hidayet romanları üzerinden incelenmesi 

   Akın, Hasan Hilmi (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   Türkiye Soğuk Savaş Döneminde, resmi bir politika olarak Batı Bloku ittifakı içinde yer almıştır. Diğer taraftan ülke içindeki siyasi hareketler kendi ilke ve menfaatleri çerçevesinde iki kutuplu uluslararası sisteme dair ...
  • State identity, energy security and foreign policy: A comparative analysis of Germany and Turkey 

   Demir, Orçun (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   Bu çalışmanın başlıca amacı, Türkiye ile Almanya'nın devlet kimliği ve enerji güvenliği algıları arasındaki karşılıklı etkileşimi ve bu etkileşimin dış politika davranışlarına yansımalarını sosyal inşacılık bağlamında ...
  • State repression and populist discourse: A comparative case study of Gezi Park Movement, Occupy Wall Street Movement and the Egyptian Revolution 

   Çağlan, Ümmiye Şeyda (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2019)
   Demokrasiler neden şiddet içermeyen sivil hareketleri baskılarlar? Demokrasiler, şiddet içermeyen sivil hareketlere tepki olarak neden popülist söyleme başvururlar? Bu sorulara cevap verebilmek için, bu tez popülist söylemin ...
  • Suriyeli sığınmacı algısı ve Türkiye'de milliyetçilik : Ekşi sözlük örneği 

   Ünür, Melis Zeynep (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu tezde Ekşi Sözlük'teki Suriyeli sığınmacı algısı ve bunun sebepleri incelenmiştir. Çalışmaya kontrol değişkenlerini tespit etmek için bir literatür taraması ile başlanmış ardından tezin temel argümanlarına geçilmiştir. ...
  • Şii Hilali' söylemi: Eleştirel jeopolitik yaklaşımı çerçevesinde bir değerlendirme 

   Pehlivantürk, Şermin (TOBB ETÜ Sosyal Bilimler EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2016)
   Bu tez, Ortadoğu ülkelerinde Şii Hilali söyleminin eleştirel jeopolitik kuramı açısından incelenmesini amaçlamaktadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin kendi kontrolünde ve çıkarları doğrultusunda bir Şii Hilali yaratma gayretinde ...
  • Tehdit ve dış politika : Obama dönemi ABD'nin Çin Politikası (2009-2016) 

   Çifçi, Orhan (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Bu çalışma devletlerin dış politika davranışlarını nasıl belirlediği konusu üzerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada iki hipotez iddia edilmiştir. İlk hipotez olarak devletlerin dış politika davranışlarını tehdit ...
  • Terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği : Şangay işbirliği örgütü örneği 

   Solmaz, Tarık (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2018)
   Terörizm tarih boyunca farklı hedef, ideoloji ve yöntemlere sahip çok sayıda örgüt tarafından kullanılan bir strateji olmakla birlikte son yıllarda bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan çarpıcı gelişmeler ...
  • Toplumsal cinsiyet ve dış politika:Türk dış politikasında Tansu Çiller Dönemi 1996-97 

   Has, Hande Gül (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
   Bu tezin amacı, toplumsal cinsiyet çalışmaları ile Uluslararası İlişkiler çalışmalarını Türkiye'nin ilk kadın dışişleri bakanı olanı Tansu Çiller üzerinden birleştirmeye çalışmaktır. Bu çalışmada dış politika kurumunda ...
  • Türkiye'de uluslararası ilişkilerin lisans eğitiminde gizli müfredat ve oryantalizm: Eleştirel pedagojik bir yaklaşım 

   Gürbüz, Selman Emre (TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri EnstitüsüTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences, 2017)
   Bu çalışmada Türkiye'deki Uluslararası İlişkiler lisans programlarındaki bölüm müfredatlarına odaklanılacaktır. Ders müfredatları, başlıkları ve içerikleri, kullanılan materyallerin metinlerde tespit edilen söylemleri, ...