Institutional Repository

Relationship of Montessori Approach with Interior Spaces in Preschools and Physical Set-up

Show simple item record

dc.contributor.author Yalçın, Meryem
dc.date.accessioned 2019-03-28T17:07:17Z
dc.date.available 2019-03-28T17:07:17Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Yalcin, M. (2018). Relationship of Montessori Approach with Interior Spaces in Preschools and Physical Set-up. Megaron, 13(3). en_US
dc.identifier.uri https://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON-93276-ARTICLE-YALCIN.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11851/878
dc.description.abstract Montessori education gathers around two purposes: biological and social purposes. Helping natural development of an individual is targeted in the biological part, and preparation of an individual for the environment is targeted in the social part (Montessori, 1947). Fundamental element of Montessori approach is to form the space. Although there are plenty of studies present in the literature on this subject, it was noted that studies on interior spaces, with which people have quite intensive and higher level of relationship, turned out to be very few. Thus, in this study, in the context of findings determined by conceptual components affecting physical characteristics in the formation of interior spaces, particularly in kindergartens applying Montessori education model, which has become widespread in preschool educational institutions in Turkey during the past ten years; For this reason five (all) institutions in Ankara were selected as the area of study with more than one data collection technique, and survey with quantitative approach, and document investigation with qualitative approach and monitoring (mechanical) techniques were used. In the applied study, characteristics making up the interior space in preschool educational institutions were studied in the content of the titles of Properties of Interiors, General Spatial Standards of Day Care Centre, Atmospheric Properties Floor, Wall, Furnishings etc...), Furniture and Equipment, and the sample interior-space forming model for design setting was suggested. en_US
dc.description.abstract Montessori eğitimi iki amaç etrafında toplanır: biyolojik ve sosyal amaçlar. Bir bireyin doğal gelişimine yardımcı olmak biyolojik yönünü hedef alırken ve çevre için bireyin hazırlanması toplumsal yönünü hedefler (Montessori, 1947). Montessori yaklaşımının temel unsuru mekanı oluşturmaktır. Bu konuda literatürde çok sayıda çalışma olmasına rağmen, insanların oldukça yoğun ve yüksek düzeyde ilişkilere sahip olduğu iç mekanlarla ilgili çalışmaların çok az olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bu çalışmada, özellikle son on yılda Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarında yaygınlaşan Montessori eğitim modelini uygulayan anaokullarında iç mekan oluşumunda fiziksel özellikleri etkileyen kavramsal bileşenler tarafından belirlenen bulgular bağlamında; Ankara’da beş (tüm) kurum birden fazla veri toplama tekniği ile çalışma alanı olarak seçilmiş, niceliksel yaklaşımla anket, nitel yaklaşım ile izleme (mekanik) teknikleriyle belge araştırması kullanılmıştır. Uygulamalı çalışmada, İç Mekanların Özellikleri, Anaokulunun Genel Mekansal Standartları, Atmosferik Zemin Kat, Duvar, Mobilyalar vb. Başlıkları kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarındaki iç mekanı oluşturan özellikler incelenmiştir. Ayrıca, Mobilya, Ekipman ve tasarım ortamı için örnek iç mekan oluşturma modeli önerilmiştir. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Yildiz Technical University en_US
dc.relation.isversionof 10.5505/MEGARON.2018.93276 en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Conceptual-Physical Relationship en_US
dc.subject interior design settings en_US
dc.subject Montessori Preschools en_US
dc.subject Kavramsal-fiziksel ilişkiler, iç mekan tasarımı tr-TR
dc.subject Montessori Anaokulları. tr-TR
dc.title Relationship of Montessori Approach with Interior Spaces in Preschools and Physical Set-up en_US
dc.title.alternative Montessori Yaklaşımının Anaokulu İç Mekanları ve Fiziksel Oluşumu ile İlişkisi en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Megaron en_US
dc.contributor.department TOBB ETU, Faculty of Fine Arts Design & Architecture,Department of Interior Architecture and Environmental Design en_US
dc.identifier.volume 13 en_US
dc.identifier.issue 3 en_US
dc.identifier.startpage 451 en_US
dc.identifier.endpage 458 en_US
dc.identifier.wos WOS:000438902500009
dc.contributor.tobbetuauthor Yalçın, Meryem
dc.contributor.YOKid 133325
dc.identifier.doi 10.5505/MEGARON.2018.93276
dc.relation.publicationcategory Uluslararası yayın


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record